મંદિર બંધ રહેવાનો સમય - Shree Varahi Pragati Mandal Sardhav

મંદિર બંધ રહેવાનો સમય

બપોરે ૧૨.૦૦ કલાક થી ૩.૦૦ કલાક અને રાત્રે ૯.૩૦ થી સવારે ૫.૦૦ કલાક સુધી દર્શન બંધ રહેશે.

Add your comment

Your email address will not be published.