Rohit Thakor - Shree Varahi Pragati Mandal Sardhav